نمایش فایل*پاورپوینت در مورد: هماهنگ سازی حسابداری بین المللی با استفاده از دیدگاه های دیالکتیک هگل و قدرت فوکو*

پاورپوینت در مورد: هماهنگ سازی حسابداری بین المللی با استفاده از دیدگاه های دیالکتیک هگل و قدرت فوکو,|rlo50685760
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان پاورپوینت در مورد: هماهنگ سازی حسابداری بین المللی با استفاده از دیدگاه های دیالکتیک هگل و قدرت فوکو را مشاهده می نمایید.

نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش

تعداداسلایدها :20 اسلاید

بخشی از اسلایدها:

همسوسازی استانداردهای حسابداری در سطح ملی و بین المللی، یکی از موضوعات مطرح در دهه های اخیر بوده است. در این مقاله ،از رویکرد فلسفی برای بررسی تعامل آرای اندیشمندان با موضوع هماهنگ سازی در حسابداری استفاده می شود. اعتقاد بر این است که کسب آگاهی از رویکردهای فلسفی می تواند بینش وسیع تری در این زمینه فراهم آورد.

لذا نظرات اندیشمندان غربی نظیر هگل و فوکو مورد بررسی قرار
می گیرد.

چنین نتیجه گیری می شود که فرایند هماهنگ سازی بین المللی را می توان تحت فرایند دیالکتیک مورد بررسی قرار داد و برای تبیین بیشتر از اندیشه های دیگری نظیر هم ریختی، قدرت /دانش بهره برد.

جهان شاهد استاندارد سازی زمان،ابزارهای ارتباطی ،روشهای تولید و مقیاسهای گوناگون بوده است،که سازمانهای مختلفی مثل سازمانهای بین المللی استاندارد شکل گرفته و قواعدی را وضع کرده است. استاندارد سازی بخشی از سلسله مراتب توسعه فراگیر است که به آن مدرنیته می گویند (منزلی، 2005) در جامعه مدرن هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری و سایر موضوعات آن امری حتمی و لازم است. هماهنگ سازی استانداردهای بین المللی حسابداری چگونه شکل گرفته و گسترش یافته و موضوع پذیرش عمومی قرار می گیرد.

هاپورد (2000) معتقد است که در این زمینه دانش اندکی کسب شده و آنچه بدست آمده بیشتر تحت تاثیر ابعاد فرهنگی و روان شناسی است . رویکرد این مقاله، رویکرد دیالکتیک هگل که جهان به عنوان تغییرات ثابتی از تز،آنتی تز و سنتز است.

مبانی نظری دیالکتیک هگل

هگل (1770-1830)فلسفه دیالکتیک را مطرح کرد.بر آن اساس،تضادها به عنوان منشا و ریشه اصلی همه تغییرات محسوب می شود.

دیدگاههایی درباره مزایای هماهنگ سازی استانداردهای بین المللی ارائه شده که به این دیدگاهها اصطلاحا تز گفته می شود. بر این اساس تمام استفاده کنندگان صورتهای مالی در تمام کشورها دارای نیازهای یکسانی هستند که معاملات اقتصادی را برحسب واژه های حسابداری در هر شرایط و با استفاده از روشهای مشابه اندازه گیری می کنند.

در مقابل این دیدگاه آنتی تز بوجود می آید که اعتقاد بر این است حسابداری در نتیجه محیط منحصر به فرد شکل می گیرد و همه شرایط را نمی توان هماهنگ کرد و جنبه مخالف و متقابل با تز را ایجاد می کند.

دردیدگاه سنتز دوره ای از تضادها بوجود می آید و به واسطه مطابقت تز و آنتی تز،ناسازگاری را بر طرف می کند.(لازم به ذکر است که سنتز خود تز جدیدی می شود و آنتی تز دیگری می گیرد و این فرایند مستمر و هوشمند ادامه می یابد)

سازمانها تمایل دارند تا بیشتر بر اساس روندها و اثرات اجتماعی غالب عمل کنند، در غیر این صورت مشروعیت خود را از دست می دهند. معمولا چنین تناظری بر اساس سه رویکرد تناظر اجباری، تناظر تقلیدی،تناظر دستوری انجام می شود.

در تناظر اجباری، سازمانها تحت فشارهای برون سازمانی هستند .این فشارها یا از طریق سازمانهای که آن سازمان به آن وابسته است و یا ازطریق عوامل دیگر نظیر انتظارات فرهنگی نشات می گیرد.

در تناظر تقلیدی، سازمانها به تقلید از سازمانهای مشابهی می پردازندکه تصور می کنند مشروعیت و یا موفقیت بیشتری برای آنها ایجاد می کنند.

در تناظر دستوری ، این موضوع شناسایی می شود که چگونه افراد در سازمان تلاش می کنند تا فرهنگ مشارکتی خود را افزایش دهند.این کار معمولا از طریق آموزش رسمی در دانشگاهها و استفاده از مدلهای نظری جدید ناشی می شود.مطالب دیگر:
بازرسی به روش ذرات مغناطیسیبازرگانی بین المللبازرگاني بين الملل امور مالیه بین المللبازسازی داده های هواشناسیبازشناسي گفتار Speech Recognitionبازگشت به حالت اولیه مطلوب درورزشبازی جوانمردانهبازیافت انواع زباله های پلاستیکیبازیهای دبستانیبازي هاي پرورشي بومي و محليبازيابي فضاي رکوردها در يک فايلبازيهاي محليباطریباغچه ها و باغ های ویژهبافت پوستبافت همبندباکس تعمیراتی وظایف آنبالانتیدیوم کلیبالندگی سازمانیباند مغناطیسیبانک توسعه اسلامیبانک و بانکداریباید هابایوسکوریتیبتن با مقاومت بالا