نمایش فایل*بررسی انواع مصالح ساختمان سازی و کاربرد انها مانند فولاد و سیمان و میلگرد و ...*

بررسی انواع مصالح ساختمان سازی و کاربرد انها مانند فولاد و سیمان و میلگرد و ,,,|rlo50685760
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان بررسی انواع مصالح ساختمان سازی و کاربرد انها مانند فولاد و سیمان و میلگرد و ... را مشاهده می نمایید.كلياتهر نوع فولاد به صورت ميلگرد يا سيم كه به عنوان آرماتور در بتن مسلح به كار مي‌رود بايد مطابق استانداردهاي معتبر توليد شده و داراي برگ شناسايي كارخانه سازنده باشد.2 انواع فولادانواع فولاد مصرفي در بتن مسلح از نظر روش توليد، جوش‌پذيري، شكل‌پذيري، شكل رويه و قطر اسمي به شرح زير مي‌باشند.روش توليدالف: فولاد نورد شده در حالت گرم (گرم نورد شده).ب: فولاد اصلاح شده در حالت سرد به وسيله عمليات مكانيكي از قبيل پيچاندن، كشيدن، نورد كردن يا گذراندن از حديده (سرد اصلاح شده).پ: فولاد ويژه كه با گرمايش و آبدادگي سخت شده است (گرم عمل آمده).جوش‌پذيريفولاد از نظر جوش‌پذيري به سه رده زير طبقه‌بندي مي‌شود.الف: فولاد جوش‌پذير كه با تجهيزات و روشهاي متداول قابل جوشكاري است.ب: فولاد جوش‌پذير مشروط كه در شرايطي معين با تجهيزات و روشهاي معين قابل جوشكاري است.پ: فولاد جوش‌پذير كه با وسايل متعارف قابل جوشكاري نيست.شكل‌پذيريفولاد از نظر شكل‌پذيري به سه رده زير طبقه‌بندي مي‌شود.الف: فولاد نرم كه منحني تنش تغيير شكل نسبي آن داراي پله تسليم مشهود است.ب: فولاد نيم‌سخت كه منحني تنش تغيير شكل نسبي آن داراي پله تسليم بسيار محدود است.پ: فولاد سخت كه منحني تنش تغيير شكل نسبي آن فاقد پله تسليم است.شكل رويهالف: ميلگرد آجدارب: ميلگرد سادهقطر اسميالف: آرماتور به صورت كلاف، شاخه و شبكه‌هاي جوش شده يا بافته شده در كارخانه براي مصرف عرضه مي‌شود و تفكيك آرماتورها بر اساس قطر اسمي آنهاست.ب: قطر اسمي ميلگرد ساده قطري است كه در برگ شناسايي ذكر مي‌شود و معادل قطر دايره هم‌مساحت با مقطع عرضي نظري ميلگرد و بر حسب ميليمتر است.پ: قطر اسمي، سطح رويه اسمي، و سطح مقطع اسمي ميلگردهاي آجدار به ترتيب برابر است با قطر، سطح رويه و سطح مقطع ميلگردهاي ساده صاف هم‌وزن آنها.ت: در محاسبات وزن، سطح رويه و سطح مقطع ميلگرد، قطر اسمي آن و جرم واحد حجم معادل 7850 كيلوگرم در متر مكعب ملاك قرار مي‌گيرد.ث: قطرهاي اسمي ميلگردها از 5 تا 50 ميليمتر با گامهاي مختلف و قطرهاي اسمي سيمهاي شبكه‌هاي جوش شده از 4 تا 12 ميليمتر با گام 5/0 ميليمتر مي‌باشند.ج: معمولاً قطرهاي اسمي مورد مصرف در بتن‌آرمه و بر حسب ميليمتر به شرح زير مي‌باشند.۳ مشخصات مكانيكيمقاومت مشخصه و تنش تسليم فولادمقاومت مشخصه فولاد بر اساس مقدار تنش تسليم آن تعيين مي‌شود و معادل مقداري است كه حداكثر 5 درصد مقادير اندازه‌گيري شده براي حد تسليم ممكن است كمتر از آن باشد. در مواردي كه تنش تسليم به وضوح مشخص نباشد مدار آن معادل تنش نظير 2/0 درصد تغيير شكل نسبي ماندگار انتخاب مي‌شود.طبقه‌بندي ميلگردميلگردهاي فولادي بر اساس مقاومت تسليم مشخصه طبقه‌بندي مي‌شوند. طبقه‌بندي ميلگردهاي مصرفي در بتن‌آرمه بر حسب نوع فولاد به شرح زير است:S500 S400 S350 S300 S220اعداد بعد از S بيانگر حداقل مقاومت مشخصه ميلگرد بر حسب نيوتن بر ميليمتر مربع مي‌باشد.نمونه‌ برداريمقاومت و ساير مشخصه‌هاي ميلگردها بر اساس نتايج آزمايش نمونه‌هاي بريده شده از آنها تعيين مي‌شوند. در هر نمونه‌برداري بايد يك قطعه به طول يك متر بريده شود و نمونه‌‌هاي آزمايشي از اين قطعه جدا شوند.تعداد و تواتر نمونه‌‌ها بايد طوري باشد كه ارزيابي كيفيت كل ميلگردهاي مصرفي امكانپذير گردد. براي اين منظور بايد از هر پنجاه تن و كسر آن، از هر قطر و هر نوع فولاد حداقل پنج نمونه برداشته شود.

ضوابط پذيرش ميلگردها (يا فولاد)مقاومت مشخصه فولاد وقتي منطبق بر طبقه مورد نظر و قابل قبول تلقي مي‌شود كه علاوه بر تأمين شرايط مقاوت مشخصه و شکل پذیری يكي از شرايط زير هم تأمين شود:الف: در ميان نتايج آزمايشهاي كششي پنج نمونه، حد تسليم هيچ كدام از نمونه‌ها كمتر از مقاومت مشخصه فولاد نباشد.ب: در صورت برآورده نشدن بند الف بالا، بايد يكسري ديگر شامل پنج نمونه مورد آزمايش قرار گيرد. در صورت برآورده نشدن بندهاي الف و ب، مقاومت مشخصه فولاد از نظر انطباق با طبقه مورد نظر قابل قبول نخواهد بود.4 جوش‌پذيريجوش‌پذيري ميلگردها به نحوه توليد و نيز تركيب شيميايي فولاد آنها بستگي دارد. تمامي ميلگردهاي گرم نورد شده با تركيب شيميايي متعارف، داراي جوش‌پذيري مطلوب تلقي مي‌شوند. ميلگردهاي سرد اصلاح شده و گرم عمل آمده، به حرارت جوش حساسيت بسيار دارند و با روشهاي معمول جوش‌پذير نيستند. وصله جوشي اين گونه ميلگردها با رعايت ضوابطي خاص ميسر است.

5 شكل‌پذيريشكل‌پذيري ميلگردها بر اساس آزمايش تاشدگي با زاويه 180 درجه، با آزمايش خم كردن و باز كردن خم با استفاده از فلكه استاندارد تعيين مي‌شود. شكل‌پذيري ميلگردها وقتي قابل قبول تلقي مي‌شود كه ازدياد طول نسبي گسيختگي در آزمايش كششي از 8 درصد روي ده برابر قطر و 12 درصد روي پنج برابر قطر ميلگرد كمتر نباشد.6 تغيير شكلهامطالب دیگر:
🔑فیلم آموزش طراحی داشبورد ((رضایت مشتری )) در اکسل 🔑پاورپوینت معماری ارگانیک ........... کلیپ و عکس این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.🔑پاورپوینت باغ ارم ........... کلیپ و عکس این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.🔑پاورپوینت طراحی لنداسکیپ🔑پاورپوینت معماری سبز🔑پاورپوینت تقارن🔑پاورپوینت یادگیری ماشین🔑پاورپوینت باغ ارم🔑پاورپوینت سازه های برگرفته از طبیعت🔑پاورپوینت یادگیری تقویتی🔑پاورپوینت سازه های کابلی کالاتراوا🔑پاورپوینت معبد لوتوس🔑HOTEL C1🔑HOTEL C2🔑HOTEL C3🔑HOTEL C4🔑HOTEL C5🔑پاورپوینت یادگیری الکترونیکی در سازمان ها🔑پاورپوینت یادگیری الکترونیکی🔑HOTEL C6🔑HOTEL C7🔑HOTEL C8 ...... شامل 3 مدل🔑HOTEL C9 ...... شامل 3 فایل🔑درس پژوهی : آموزش تم7- جشن تولد دوقلوها (ریاضی پایه اول ابتدایی)🔑پاورپوینت هوش مصنوعی